Linux Kernel 的双向链表实现

在一个太阳毒辣的周五,刚到公司的我还没吃完手里的面包,肯尼斯把我抓到他的屏幕前:“你来说说这段代码什么意思。”

#define container_of(ptr, type, member) ({                      \
        const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr);    \
        (type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})

我凝视屏幕一分钟,问道:“这...有注释吗?”
见状,肯尼斯渐渐露出笑容。我仿佛从肯尼斯的笑脸中,看到了下一分钟认怂的我。

一分钟后,肯尼斯从 Kernel 的双向链表给我讲起...

测试环境

下面的 Kernel 源码以及测试环境均为 RHEL7.3:
kernel-3.10.0-514.el7.x86_64
gcc-4.8.5-11.el7.x86_64
继续阅读“Linux Kernel 的双向链表实现”